illustration

Izpēte un audits

Mēs piedāvājam veikt katlu māju un tvaika kondensāta sistēmu stāvokļa un siltumenerģijas auditu, kā arī ūdens attīrīšanas un sūkņu sistēmu auditu un enegoefektivitātes novērtējumu, lai nodrošinātu klientiem pilnīgu izpratni par esošo sistēmu stāvokli, identificētu jebkādas problēmas vai efektivitātes trūkumus un sniegtu rekomendācijas uzlabojumiem vai efektivitātes paaugstināšanai.

 • Efektivitātes uzlabošana

  Tiek novērtēta esošo iekārtu un sistēmu darbība, identificēti efektivitātes trūkumi un ieteikti uzlabojumi, lai palielinātu iekārtu efektivitāti un ražību.

 • Ilgtspējīgas darbības nodrošināšana

  Identificējam iespējas, kā palielināt iekārtu ilgtspējību, piemēram, izmantojot energoefektīvākas tehnoloģijas un iekārtas.

 • Izmaksu un ieguvumu novērtējums

  Tiek novērtēti potenciālie ieguvumi un izmaksas, kā arī noteikti darbības uzlabojumi inženiertehniskos procesos

 • Uzlabota iekārtu veikspēja

  Tehniski un ekonomiski pamatotas rekomendācijas sistēmas optimizācijai un enegoefektivitātes paaugstināšanai.

illustration

Mūsu izpētes un auditu pakalpojumi

 • Tvaika un kondensāta sistēmu audits

  Mūsu klienti saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, tostarp degvielas cenu pieaugumu, stingrākiem vides aizsardzības tiesību aktiem un kvalificētu speciālistu trūkumu. Kā pieredzējušs un kompetents eksperts tvaika un kondensāta sistēmu jomā, FILTER spēj risināt iekārtu darbības saistītās problēmas, izmantojot tvaika sistēmu auditu programmu. Šis risinājums ļauj mūsu klientiem efektīvi pārvaldīt savas sistēmas un pielāgoties mainīgajai vides un tirgus situācijai. Sistēmu audits tiek veikts atbilstoši klienta pieteikumam un prasībām. Iegūstot detalizētāku informāciju par esošo iekārtu, izstrādājam tehniski un ekonomiski pamatotas rekomendācijas sistēmas optimizācijai un enegoefektivitātes paaugstināšanai. Veicam sistēmas un tās darbības analīzi kopumā. Katrs audits tiek sastādīts atbilstoši tieši jūsu prasībām, un to veic pieredzējuši inženieri. Pēc darba objektā tiek sagatavota un prezentēta detalizēta atskaite.

 • Ūdens attīrīšanas aprīkojuma izpēte

  Daudzas, ilgus gadus izmantotas ūdens attīrīšanas iekārtas, gan ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, gan rūpniecībā vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens daudzumu, kas atbilst visām kvalitātes prasībām. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem vides aizsardzības tiesību aktiem.

  Uzņēmuma ikdienas darbība liek apsvērt tādus mērķus kā efektivitāte un konkurētspēja. Iepriekšminētie nosacījumi motivē īstenot pilnīgi jaunu pieeju tehnoloģiskajiem risinājumiem.

  FILTER saviem klientiem piedāvā ūdens attīrīšanas sistēmu aprīkojuma izpēti, balstītu mūsu padziļinātajās zināšanās un milzīgā praktiskā pieredzē šajā profesionālajā jomā. Izpētes mērķis ir izanalizēt pašreizējo situāciju, apakšsistēmas un risinājumus. Ja nepieciešams, uzstādīt mērīšanas punktus. Ūdens attīrīšanas sistēmu aprīkojuma izpēte tiek veikta, izvērtējot tādus aspektus, kā atmaksāšanās periods, energoresursu ekonomija, piegādes drošums un apkārtējās vides drošība.

  Izpētes noslēgumā tiek sniegts vērtējums un kopsavilkums, iekļaujot tajā priekšlikumus uzlabojumu veikšanai, kā arī nepieciešamo investīciju aplēses.

  Risinājumu izstrādes procesā uzmanība tiek pievērsta neto izmaksu samazināšanai, tādējādi nodrošinot ilgstošu uzņēmuma konkurētspēju.
  Ja nepieciešams, procesā tiek iesaistīti eksperti un testēšanas laboratorijas.
  Izpētē iekļauto ieteikumu īstenošana palīdz sasniegt augstus rezultātus, nodrošinot arī resursu ekonomiju.

 • Sūkņa efektivitātes novērtēšana

  Sūkņu un sūkņu sistēmu audits ar tam sekojošu sūkņu sistēmu uzlabošanu ietver vairākas darbības: sākot ar sūkņu kartēšanu un turpinot ar sūkņu sistēmas efektivitātes novērtējumu kopumā.

  Optimāla sūkņu konfigurācija novērš izšķērdīgu enerģijas patēriņu. Sūkņu audits ietver sūkņu regulēšanas pārbaudi, gultņu vibrāciju mērījumus, kā arī gultņu, savienojumu, trīšu un citu detaļu darba stāvokļa pārbaudi, reģistrāciju un salīdzināšanu. Veiktspējas raksturlielumi: 1) atbilstoši izvēlēts sūknis; 2) sūkņa darbības ilgums; 3)sūkņa nolietojums. Apkopotie dati tiek izmantoti, lai noteiktu faktisko darba punktu, kas pēc tam tiek salīdzināts ar paredzētajiem veiktspējas raksturlielumiem. Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, tiek sastādīts sistēmas darbības efektivitātes pārskats un attiecīgi sniegti nepieciešamie ieteikumi tās uzlabošanai. Šādu ieteikumu ievērošana var padarīt visu sistēmas sūkņu darbību efektīvāku un ekonomiskāku, tādējādi ievērojami samazinot aprīkojuma ekspluatācijas cikla izmaksas.
  Sūkņu un sūkņu sistēmu audits ar tam sekojošu sūkņu sistēmu uzlabošanu ietver vairākas darbības: sākot ar sūkņu kartēšanu un turpinot ar sūkņu sistēmas efektivitātes novērtējumu kopumā.

Kā izpēte un audits var palīdzēt jums?

Izpēte un audits var palīdzēt jums daudzos veidos:

 • Tehnisko, ekonomisko un vides aspektu novērtēšana
 • Optimālā risinājuma noteikšana
 • Izmaksu un ieguvumu aplēse
 • Risku un neskaidrību izvērtēšana
 • Visaptveroša ziņojuma sagatavošana

Kā iekārtu audits var palīdzēt jums?

Iekārtu un sistēmu audits sniedz būtisku palīdzību, identificējot potenciālās problēmas un riskus, kas var ietekmēt jūsu objekta darbību, produkciju un rentabilitāti. Šis process ietver dažādas darbības, kuras ietver:

Datu vākšana: Apjomīgas informācijas apkopošana par iekārtām, iekļaujot detaļas par to konstrukciju, darbību, apkopi, ūdens kvalitāti, enerģijas patēriņu, emisijām un saistītajām izmaksām.
Vietnes pārbaude: Fiziska objrkta apmeklēšana, lai pārbaudītu aprīkojumu, iekārtas, sistēmas un procesus, identificējot bojājumu pazīmes, darbības traucējumus, noplūdes vai noteikumu neievērošanas pazīmes.
Mērījumi: Aktīva enerģijas plūsmu un zudumu uzraudzība un mērīšana iekārtās, ietverot degvielas patēriņu, elektroenerģijas jaudu, siltuma jaudu, dūmgāzu temperatūru, skursteņa un radiācijas zudumus, kā arī siltuma atgūšanas potenciālu.
Uzlabojumi: Ieteikumi un risinājumi uzlabojumiem, kas ietver aprīkojuma jaunināšanu vai nomaiņu, procesu optimizāciju, apkopes uzlabojumus, enerģijas pārvaldības pasākumus un siltuma atgūšanas risinājumus.
Izmaksu un ieguvumu analīze: Ieviešamo uzlabojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšana, ietverot ieguldījumu atmaksāšanās perioda un citus ekonomiskos faktorus.
Revīzijas ziņojums: Detalizēta un visaptveroša ziņojuma sagatavošana, kurā apkopoti konstatējumi un ieteikumi, kas izriet no iekārtu audita.

Contact us
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim rast jums risinājumu.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.