Политика за поверителност на ФИЛТЪР ГРУП

Политика за поверителност на ФИЛТЪР ГРУП

Последна актуализация: 14.02.2024 г.

1. Въведение

Тази Политика за поверителност обяснява как компаниите от групата FILTER („ние“, „нас“ или „нашите“) събират, използват и споделят Вашите лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да гарантираме сигурността на Вашата лична информация.

2. Дефиниции и принципи

2.1 Компаниите от групата FILTER,  които са обхванати от тази Политика за поверителност, са следните:
Filter AS,
Filter Solutions OÜ,
Filter SIA,
Filter UAB,
Filter OOD,
Filter Sp.Z o.o.

2.2 Администраторът на данни за Вашите лични данни е FILTER  AS, който може, ако е необходимо, да използва упълномощени обработващи и да споделя информация за субекта на данни с трети страни (напр. компании от групата FILTER или професионални агенции, с които имаме договори).

2.3 Субект на данни/Вие сте физическо лице, за което имаме информация или информация, която може да идентифицира физическо лице. Обикновено обработваме данните на следните субекти на данни: клиенти (физически лица), представители на клиенти и партньори за сътрудничество, които са физически лица, нашите служители, (потенциални) клиенти и посетители на уебсайта.

2.4 Клиент е  всяко физическо или юридическо лице, което е закупило или изразило желание да закупи нашите решения, продукти и/или услуги.

2.5 Договор означава договор за продажба на решения, продукти или друг договор, сключен между нас и Клиента, включително стандартни условия и други приложими процедури и политики.

2.6 Уебсайт означава нашият уебсайт https://filter.eu/ както и нашите страници в социалните медии.

2.7 Посетител означава лице, което посещава Уебсайта.

2.8 Политиката за поверителност е неразделна част от Договора, сключен между нас и Клиента.

2.9 Политиката за поверителност  е приложима за субектите на данни и всички наши служители и ключови партньори за сътрудничество, които имат достъп до личните данни, с които разполагаме, се ръководят от правата и задълженията, посочени в Политиката за поверителност.

2.10 Нашата цел е отговорно обработване на личните данни, когато сме в състояние да докажем съответствието на обработката на лични данни с поставените цели и приложимите разпоредби.

2.11 Нашите процеси и дейности,  свързани с обработката на лични данни, се основават на следните принципи: законосъобразност, справедливост, прозрачност, целенасоченост, минимизиране, точност, ограничаване на съхранението, цялостност, поверителност и защита на данните по подразбиране и по проект.

3. Общи цели на обработката на данни

3.1 Нашата цел е да предложим на нашите клиенти висококачествени енергийни и водни решения, продукти, услуги за поддръжка и удовлетворяващо клиентско обслужване.

3.2  Въз основа на съгласие, ние обработваме лични данни точно в границите, до степента и за целите, за които Субектът на данните ни е дал своето съгласие. Съгласието на субекта на данните за нас е свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено. Съгласието може да бъде изразено и с ясен акт, например Субектът на данни може по своя преценка да изпраща запитвания чрез формите за запитване на нашия Уебсайт или да резервира консултация, като в този случай обработваме данните им, за да им отговорим и да им предложим нашите решения, продукти и услуги. Например, ние изпращаме и маркетингови съобщения въз основа на съгласие.

Личните данни, обработвани въз основа на съгласие, ще се съхраняват до отпадане на необходимостта от обработване, но не по-дълго от момента на оттегляне на съгласието, което е било основание за обработването.

3.3 При сключване и изпълнение на Договор можем да обработваме лични данни за следните цели:

• идентифициране на Клиента до степента, необходима за сключване и изпълнение на договор;
• изпълнение на задълженията, поети към Клиента във връзка с предоставянето на нашите решения, продукти и услуги;
• комуникация с Клиента, вкл. изпращане на информация и напомняния за изпълнението на Договора или за решения, продукти или услуги.

Личните данни, събрани за целите, описани по-горе, се съхраняват през периода на предоставяне на услугата и до десет години след края на предоставянето на услугата.

3.4 Можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на законен интерес. Законен интерес, означава нашият интерес да управляваме или насочваме нашата компания, позволяващ ни да предлагаме възможно най-добрите решения, продукти и услуги на пазара, на който оперираме, и нашият легитимен интерес може да бъде за следните цели:

• управление и анализ на клиентска база данни и за маркетингови дейности с цел подобряване на наличността, подбора и качеството на решенията, продуктите и услугите, в т.ч. използване на CRM решение за реализиране на гореизложеното, и отправяне на най-добрите и персонални предложения към Субекта на данни след негово съгласие;
• осигуряване на по-добро потребителско изживяване, по-високо качество на услугите и работа на различни канали; можем да анализираме идентификатори и лични данни, събрани, при използване на нашия уебсайт, нашите страници в социални медии и други канали за продажба на решения или продукти, и можем да събираме статистически данни за посетителите и клиентите;
• организиране на събития и/или кампании, вкл. организиране на персонализирани и целеви събития и/или кампании.
• изпращане на маркетингови оферти до Клиента или потенциалния клиент, ако съответното лице преди това е закупило подобен продукт. В този случай винаги е гарантирано, че лицето има лесна възможност да се откаже от комуникацията и ние сме взели предвид нашите интереси и интересите на Клиента;
• проучване на удовлетвореност, вкл. удовлетвореност на клиентите, анкети;
• измерване на ефективността на извършваните маркетингови дейности;
• правене на записи; Можем да записваме съобщения и поръчки, дадени както в нашите помещения, така и чрез използване на средства за комуникация (електронна поща, телефон и т.н.), както и информация и други дейности, които сме извършили, inter alia, обаждания до стационарни номера. Ако е необходимо, използваме тези записи за доказване на поръчки или други дейности;
• мрежови, информационни и кибер причини, например мерки за борба с пиратството и гарантиране на сигурността на Уебсайта, както и за създаване и съхраняване на резервни копия;
• обработка за организационни цели, преди всичко за финансово управление и прехвърляне на лични данни в рамките на групата за целите на вътрешното управление (но също така и одити и друг потенциален надзор), включително за обработка на личните данни на клиенти или служители;
• установяване, упражняване или защита на правни претенции, в т.ч. прехвърляне на вземания, например на доставчици на услуги по събиране на вземания, или получаване на информация от институции, оценяващи кредитоспособността;
• защита на нашето здраве и имущество и здравето и имуществото на нашите служители и клиенти, например, може да използваме камери, които също могат да записват звук, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашата територия.

Личните данни, обработвани въз основа на законния интерес, обикновено се съхраняват, докато целта на обработващата дейност не бъде постигната или законният интерес престане. В обосновани случаи можем да запазим законен интерес към обработката на лични данни, дори след постигането на първоначалната цел на обработката. Ако се нуждаете от информация за периодите на запазване, свързани с една или повече конкретни дейности по обработка на данни въз основа на нашия законен интерес, моля, свържете се с нас чрез имейл адреса office@filter.bg.

4. Информация, която събираме

4.1 Лични данни, разкрити ни от субекта на данните. Събираме и използваме данни от стандартната комуникация между нас и субекта на данните; и/или данни, предоставени с цел поръчка и/или потребление на нашите решения, продукти и услуги (данни като име, данни за контакт, имейл адрес, информация за продукта); както и при абониране за нашия бюлетин (e-mail).

4.2 Анализ на трафика (бисквитки), произтичащ от посещението и използването на уебсайта. Използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване, за да събираме общи анализи на трафика за използването на нашия уебсайт (напр. IP адрес,
посетени страници, местоположение на достъпа, препращащ URL адрес и т.н.). Тези анализи ни помагат да подобрим ефективността на нашия уебсайт, потребителския опит и съдържанието. Нашият уебсайт може да съдържа бисквитки на трети страни, по отношение на които нашите партньори за сътрудничество са администратори.

Конкретна информация за характеристиките и периодите на съхранение на бисквитките е налична на нашия уебсайт.

5. Предаване и разрешено обработване на лични данни

5.1 Ние си сътрудничим с лица, на които можем да предаваме данни, включително лични данни, отнасящи се до субектите на данни в контекста и за целите на сътрудничеството и въз основа на законен интерес. Когато прехвърляме лични данни на трети страни (напр. нашите партньори за сътрудничество), ние спазваме приложимите изисквания за защита на данните.

5.2 Такива трети страни могат да включват лица от същата група като нас, дистрибутори на нашите продукти, логистични компании, партньори за доставки, доставчици на факторинг, рекламни и маркетингови партньори, доставчици на платежни услуги, компании за проучване на удовлетвореността на клиентите, доставчици на услуги по събиране на дългове, консултанти, кредитни регистри, т.е. доставчици на услуги за различни технически услуги, при условие че:

• съответната цел и обработване са законосъобразни;
• личните данни се обработват съгласно указанията на администратора и въз основа на валиден договор.

6. Вашите права и избор

6.1 Имате следните права на субект на данни, както е посочено в Общия регламент за защита на данните:

Право на информация и достъп
Имате право да поискате информация дали и кои лични данни, на какво правно основание и по какъв начин обработваме за Вас. Също така имате право да поискате копие от личните Ви данни, които обработваме.

Право да поискате коригиране и изтриване на лични данни
Имате право да поискате да коригираме грешки в личните данни, които обработваме за Вас (например, ако личните Ви данни са се променили). В определени случаи имате право да поискате да изтрием личните данни, обработвани за Вас. Моля, имайте предвид, че може да имаме право да откажем изтриването на конкретни лични данни, например, ако продължаването на обработката е необходимо, за да се гарантират евентуални права на иск или да се изпълнят правни задължения.

Право на ограничаване на обработването на лични данни
В определени ситуации имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни. В такъв случай ние си запазваме правото да обработваме Вашите лични данни само в ограничена степен, например, за да гарантираме евентуални права на иск или да изпълним правни задължения.

Право на възражение
Ако правното основание за обработката на Вашите лични данни е нашият законен интерес, имате право да възразите срещу съответната обработка на лични данни. Също така имате право да възразите срещу всяко автоматизирано вземане на решения от нас и обработката на лични данни, свързани с директния маркетинг.

Право на прехвърляне на лични данни към друг администратор
Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие или задължение, произтичащо от договорни отношения между нас, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в структуриран, широко използван формат и в машинно четима форма. Ако е технически осъществимо, имате право да поискате да прехвърлим лични данни на друг посочен от Вас администратор на данни.

Право на оттегляне на съгласието по всяко време
Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на предишната обработка на данни, която се основава на валидно съгласие.

За да упражните правата, описани по-горе, моля, свържете се с нас чрез имейл адреса office@filter.bg. Бисквитките могат да бъдат деактивирани в настройките на браузъра Ви, но имайте предвид, че това може да повлияе на функционалността и потребителския опит на нашия уебсайт.

Моля, имайте предвид, че правата на субектите на данни не са абсолютни и за всяко искане трябва да преценим дали и до каква степен приложимото законодателство за защита на данните ни позволява да удовлетворим Вашето искане.

7. Сигурност на данните

7.1 Ние предприемаме разумни стъпки, за да защитим Вашата лична информация от неоторизиран достъп и разкриване. Въпреки това, нито един метод за предаване по Интернет или електронно съхранение не е напълно сигурен и не можем да гарантираме абсолютната сигурност на Вашите данни.

7.2 Правим следното, за да гарантираме сигурност и поверителност:

• предоставяме на нашите служители достъп до лични данни, само когато това е необходимо за изпълнение на служебните им задължения и когато е поискано съответното разрешение и са предоставени права;
• Обработващият може да обработва прехвърлените му лични данни само за целта и до степента, необходими за предоставяне на услугите, посочени в договора, и въз основа на легитимен интерес.

7.3 В случай на инцидент, свързан с лични данни, ние правим всичко възможно, за да смекчим последствията и да облекчим съответните рискове в бъдеще.

8. Промени в настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за да отразим промените в нашите практики или по правни и регулаторни причини. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница с ревизирана дата на „Последна актуализация“.

9. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно тази Политика за поверителност или начина, по който управляваме вашата лична информация, моля, свържете се с нас на: office@filter.bg.
Обикновено отговаряме на искане относно обработката на лични данни в рамките на един месец от получаването им. Въпреки това, като се има предвид обемът и сложността на искането, можем да удължим срока за отговор с още два месеца, като Ви информираме за удължаването на срока и причината за него в рамките на един месец от получаването му.

Ако не сте съгласни с отговора, който сте получили, имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните във вашата страна. Информация за органите за защита на данните в Европейския съюз можете да намерите тук.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.