FILTER Privaatsuspoliitika

FILTER Privaatsuspoliitika 

Viimati uuendatud: 14.02.2024

1. Sissejuhatus  

Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas FILTER GRUPP ettevõtted (edaspidi FILTER/ meie/ me) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Oleme pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele ja Teie isikliku teabe turvalisuse tagamisele.

2. Definitsioonid ja põhimõtted 
 
2.1 FILTER Grupp ettevõtted, mis on käesoleva Privaatsuspoliitikaga hõlmatud on järgnevad:
Filter AS,
Filter Solutions OÜ,
Filter SIA,
Filter UAB,
Filter OOD,
Filter Sp.Z o.o.

2.2 Teie isikuandmete vastutav töötleja on FILTER AS, kes võib vajadusel kasutada volitatud töötlejaid ja jagada Andmesubjekti teavet kolmandate osapooltega (nt FILTER GROUP ettevõtted või professionaalsed agentuurid, kellega meil on lepingud).

2.3 Andmesubjekt/Teie on füüsiline isik, kelle kohta meil on teavet või teavet, mis võimaldab füüsilist isikut tuvastada. Üldjuhul töötleme järgmiste Andmesubjektide andmeid: Kliendid (füüsilised isikud), füüsilistest isikutest Klientide ja koostööpartnerite esindajad, meie töötajad, (potentsiaalsed) kliendid ja Veebilehe külastajad.

2.4 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud meie lahendusi, tooteid ja/või teenuseid või avaldanud soovi neid osta.

2.5 Leping on lahenduste, toodete müügileping või muu leping, mis on meie ja Kliendi vahel sõlmitud, sh. tüüptingimused ja muud kohaldatavad protseduurid ja poliitikad.

2.6 Veebisait tähendab nii meie veebisaiti https://filter.eu/ kui ka meie sotsiaalmeedia lehti.

2.7 Külastaja on isik, kes külastab meie Veebilehte.

2.8 Privaatsuspoliitika on meie ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2.9 Privaatsuspoliitika on kohaldatav Andmesubjektidele ning kõik meie töötajad ja peamised koostööpartnerid, kellel on juurdepääs meie valduses olevatele isikuandmetele, juhinduvad privaatsuspoliitikas toodud õigustest ja kohustustest.

2.10 Meie eesmärk on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, kus suudame tõendada isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kehtivatele eeskirjadele.

2.11 Meie isikuandmete töötlemisega seotud protsessid ja tegevused põhinevad järgmistel põhimõtetel: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimeerimine, täpsus, säilitamise piirangud, terviklikkus, konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja kavandatud andmekaitse.
3. Andmetöötluse üldised eesmärgid 

3.1 Meie eesmärk on pakkuda oma Klientidele kvaliteetseid energia- ja veelahendusi, tooteid, hooldusteenuseid ning meeldivat klienditeenindust.

3.2 Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on meile nõusoleku andnud. Andmesubjekti nõusolek meile on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline. Nõusolekut võib väljendada ka selge toiminguga, näiteks võib Andmesubjekt omal äranägemisel saata päringuid meie Veebilehe päringuvormide kaudu või broneerida konsultatsiooni, millisel juhul töötleme tema andmeid neile vastamiseks ja pakkumiseks. neile meie lahendusi, tooteid ja teenuseid. Näiteks saadame ka turundussõnumeid nõusoleku alusel.

Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise vajaduse äralangemiseni, aga mitte kauem kui töötlemise aluseks olnud nõusoleku tagasivõtmiseni.

3.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

• Kliendi tuvastamine Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikus ulatuses;
• meie lahenduste, toodete ja teenuste pakkumisel Kliendi ees võetud kohustuste täitmine;
• Kliendiga suhtlemine, sh. teabe ja meeldetuletuste saatmine Lepingu täitmise või lahenduste, toodete või teenuste kohta.

Kirjeldatud eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitatakse teenuste osutamise perioodil ja kuni kümme aastat pärast teenuste osutamise lõppu.

3.4 Me võime teie isikuandmeid töödelda õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi tähendab meie huvi oma ettevõtet juhtida või arendada ning võimaldada meil pakkuda parimaid võimalikke lahendusi, tooteid ja teenuseid turul, kus me tegutseme, ning meie õigustatud huvi võib olla järgmistel eesmärkidel:

• Klientide andmebaasi haldamine ja analüüsimine ning turundustegevus, et parandada lahenduste, toodete ja teenuste kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti, sh. CRM-i lahenduse kasutamine eelnimetatu võimaldamiseks ning parimate ja personaalsemate pakkumiste tegemine Andmesubjektile tema nõusolekul;
• parema kasutajakogemuse, kvaliteetsemate teenuste ja erinevate kanalite toimimise tagamine; võime analüüsida meie Veebilehe, sotsiaalmeedia lehtede ja muude müügikanalite ning lahenduste või toodete kasutamisel kogutud identifikaatoreid ja isikuandmeid ning koguda statistikat Külastajate ja Klientide kohta;
• ürituste ja/või kampaaniate korraldamine, sh. isikupärastatud ja suunatud ürituste ja/või kampaaniate korraldamine;
• turunduspakkumiste saatmine Kliendile või potentsiaalsele kliendile, kui vastav isik on varem ostnud sarnase toote. Sel juhul on inimesele alati tagatud lihtne võimalus ametist lahkuda suhtlusest ning oleme arvestanud enda ja Kliendi huvidega;
• rahulolu, sh. klientide rahulolu, uuringute läbiviimine;
• turundustegevuste tulemuslikkuse mõõtmine;
• salvestiste tegemine; võime salvestada nii meie ruumides kui ka sidevahendeid (e-post, telefon jne) kasutades antud sõnumeid ja korraldusi, samuti teavet ja muid meie poolt sooritatud toiminguid, sh kõnesid lauatelefoninumbritele. Vajadusel kasutame neid salvestisi tellimuste või muude tegevuste tõendamiseks;
• võrgu-, info- ja küberturvalisuse põhjused, näiteks meetmed piraatlusega võitlemiseks ja Veebilehe turvalisuse tagamiseks ning varukoopiate tegemiseks ja säilitamiseks;
• töötlemine organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige finantsjuhtimiseks ja isikuandmete edastamine kontsernisiseseks juhtimiseks (aga ka auditeerimiseks ja muuks võimalikuks järelevalveks), sealhulgas klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;
• õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine, sh. nõuete loovutamine näiteks inkassoteenuse osutajatele või teabe hankimine krediidivõimelisust hindavatelt asutustelt;
• kaitstes meie tervist ja vara ning oma töötajate ja klientide tervist ja vara, näiteks võime kasutada kaameraid, mis võivad ka heli salvestada, et tagada ohutus ja turvalisus meie territooriumil.

Õigustatud huvi alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kuni töötlemistegevuse eesmärgi saavutamiseni või õigustatud huvi äralangemiseni. Põhjendatud juhtudel võib meil isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi säilida ka pärast algse töötlemise eesmärgi saavutamist. Kui soovite teavet ühe või mitme konkreetse õigustatud huvi alusel teostatava andmetöötlustegevusega seotud säilitustähtaegade kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil filter@filter.eu.

4. Kogutav teave 

4.1 Andmesubjekti poolt meile avaldatud isikuandmed. Kogume ja kasutame meie ja Andmesubjekti vahelisest tavapärasest suhtlusest ja/või meie lahenduste, toodete ja teenuste päringu, tellimise või tarbimise eesmärgil esitatud andmeid (nimi, kontaktandmed, e. -postiaadress, tooteinfo);  samuti uudiskirja tellimisel (e-post).

4.2 Veebilehe külastamisest ja kasutamisest tulenev liiklusanalüütika (küpsised).  
Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid üldise liiklusanalüütika kogumiseks Teie veebisaidi kasutamise kohta (nt IP-aadress, külastatud lehed, juurdepääsu asukoht, viitav URL jne). Need analüütikad aitavad meil parandada meie veebisaidi jõudlust, kasutajakogemust ja sisu.

Teave küpsiste täpsete omaduste ja säilitustähtaegade kohta on kättesaadav meie veebilehe kaudu.

5. Isikuandmete edastamine ja volitatud töötlemine 

5.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada Andmesubjekte puudutavaid andmeid, sealhulgas isikuandmeid koostöö kontekstis ja eesmärgil ning õigustatud huvi alusel. Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele (nt meie koostööpartneritele) järgime kehtivaid andmekaitsenõudeid.

5.2 Selliste kolmandate isikute hulka võivad kuuluda meie gruppi kuuluvad isikud, meie toodete turustajad, logistikaettevõtted, tarnepartnerid, faktooringu pakkujad, reklaami- ja turunduspartnerid, makseteenuse pakkujad, kliendirahulolu uuringufirmad, inkassoteenuste pakkujad, nõustajad, krediidiasutused registrid, st erinevate tehniliste teenuste teenusepakkujad, tingimusel, et:

• vastav eesmärk ja töötlemine on seaduslikud;
• isikuandmeid töödeldakse vastavalt vastutava töötleja juhistele ja kehtiva lepingu alusel.

6. Teie õigused ja valikud 

6.1. Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on Teil järgmised isikuandmete töötlemisega seotud õigused:

Teadmis- ja juurdepääsuõigus
Teil on õigus küsida teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning millisel õiguslikul alusel ja viisil me Teie kohta töötleme. Ühtlasi on Teil õigus taotleda Teie kohta töödeldavatest isikuandmetest koopia esitamist.

Õigus isikuandmete parandamisele ja kustutamisele
Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie kohta töödeldavates isikuandmetes sisalduvad vead (näiteks juhul, kui isikuandmed on muutunud). Ühtlasi on Teil teatud juhtudel õigus taotleda, et kustutaksime Teie kohta töödeldavad isikuandmed. Juhime tähelepanu, et meil võib olla õigus konkreetsete isikuandmete kustutamisest keelduda, näiteks juhul, kui töötlemise jätkamine on vajalik võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Õigus isikuandmete töötlemist piirata
Teatud juhtudel on Teil õigus nõuda, et piiraksime Teie isikuandmete töötlemist. Sellises olukorras jääb meile õigus Teie isikuandmete töötlemiseks üksnes piiratud ulatuses, näiteks võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Õigus esitada vastuväiteid
Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, on Teil õigus esitada vastavale isikuandmete töötlemisele vastuväide. Ühtlasi on Teil õigus esitada vastuväide mistahes meiepoolsele automatiseeritud otsuse langetamisele ning otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele.

Õigus isikuandmete ülekandmisele
Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulisest suhtest tuleneva kohustuse alusel, on Teil õigus nõuda, et esitaksime Teile Teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil ühtlasi õigus taotleda, et edastaksime isikuandmed Teie poolt osundatud, teisele vastutavale töötlejale.

Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta
Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on Teil õigus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Ülalkirjeldatud õiguste teostamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil filter@filter.eu. Veebiküpsistest saate loobuda ja need keelata oma brauseri seadetes, kuid olge teadlik, et see võib mõjutada meie veebisaidi funktsionaalsust ja kasutajakogemust.

Juhime tähelepanu, et andmekaitsealased õigused ei ole absoluutsed ning peame iga taotluse puhul hindama, kas ja millises ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid Teie taotluse rahuldamist.

7. Andmete turvalisus 

7.1 Võtame mõistlikke samme teie isikliku teabe volitamata juurdepääsu ja avalikustamise kaitseks. Siiski pole ükski internetiülekanne ega elektrooniline salvestus täielikult turvaline, ja me ei saa teie andmete absoluutset turvalisust garanteerida.

7.2 Turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks teeme järgmist:

• võimaldame oma töötajatele juurdepääsu isikuandmetele ainult siis, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks ning kus on küsitud vastavat luba ja antud õigused;
• töötleja võib talle edastatud isikuandmeid töödelda ainult lepingus sätestatud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses ning õigustatud huvi alusel.

7.3 Isikuandmetega seotud intsidendi korral anname endast parima, et leevendada tagajärgi ja leevendada asjakohaseid riske tulevikus.

8. Privaatsuspoliitika muudatused 

Võime aeg-ajalt uuendada käesolevat Privaatsuspoliitikat, et kajastada meie tavadega seotud muudatusi või õigus- ja regulatiivseid põhjuseid. Kõik muudatused avaldatakse sellel lehel koos muudetud “Viimati uuendatud” kuupäevaga.

9. Kontaktid 

Kui Teil on küsimusi või muresid seoses selle Privaatsuspoliitikaga või sellega, kuidas Me Teie isiklikku teavet käsitleme, võtke meiega ühendust aadressil: filter@filter.eu.

Andmekaitsealastele päringutele vastame üldjuhul ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest, kuid päringu mahu ja keerukusega arvestades võime vastamise tähtaega kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul teavitame Teid tähtaja pikendamisest ja selle põhjusest ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest.

Juhul, kui Te ei nõustu saadud vastusega, on Teil õigus esitada kaebus Teie koduriigis tegutsevale andmekaitseasutusele. Euroopa Liidu liikmesriikides tegutsevate andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad siin.

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.