Декларация за поверителност на FILTER GROUP за кандидати за работа

Тази Декларация за поверителност Ви предоставя информация за начина, по който компаниите от FILTER GROUP обработват лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа или стаж.
Информацията за обработка на личните данни на служителите ще Ви бъде предоставена при подписване на трудов договор.

Дефиниции 
1.1 Фирми от Filter Group / Ние, упоменатите в тази Декларация за поверителност, включваме: Filter AS (Регистрационен номер 10078291), Filter Solutions OÜ (Регистрационен номер 14532752) и Savery OÜ (Регистрационен номер 16498048). Администратор на Вашите лични данни е FILTER AS, която, при необходимост, може да използва оторизирани оператори на данни и да споделя данни с фирми от FILTER GROUP или професионални агенции за подбор на персонал, с които имаме договори.
1.2 Вие/субектът на данни е физическо лице, за което имаме информация или информация, която може да идентифицира физическо лице.
1.3 Договорът е трудов или стажантски договор, сключен между нас.
1.4 Декларация за поверителност е този текст, който определя нашите принципи за обработка на лични данни.
1.5 Уебсайтът се отнася основно за уебсайта, намиращ се на адрес https://filter.eu, но включва и страниците на Filter в социалните медии.

Общи положения 
2.1 Тази Декларация за поверителност е предназначена за (потенциални) служители и кандидати за стаж и предоставя обща информация за начина, по който обработваме личните данни на кандидатите по време на процеса на набиране на персонал.
2.2 Допълнителна информация, относно обработката, може също да бъде предоставена в конкретна обява за работа или по време на процеса на набиране на персонал, като в този случай информацията, разкрита там, е допълнителна и превъзхождаща предоставената тук.
2.4 Тази Декларация за поверителност се отнася за субектите на данни и всички наши служители и значими партньори, които имат достъп до личните данни, които притежаваме, се ръководят от правата и задълженията, посочени в нея.

Лични данни, обработвани по време на процеса на набиране на персонал 
3.1 Ние или нашите партньори може да се свържем с кандидати във връзка с потенциални предложения за работа. Кандидатите също могат и сами да кандидатстват за работа при нас.
3.2 По време на процеса на набиране на персонал може да събираме и обработваме, наред с други неща, следните лични данни:
(1) Идентификационни данни, като име, дата на раждане, снимка, ЕГН, квалификация, националност, данни от документите за самоличност, като номер, име, държава на издаване, защита на документа, дати на валидност и копия;
(2) Информация за контакт, като адрес, телефонен номер, имейл адрес;
(3) Съобщения, уведомления и други комуникация, изпратени до нас или от нас;
(4) Данни за текуща и предишна работа, като например информация за Вашите настоящи и предишни работодатели, позиция в компанията и др.;
(5) Данни, свързани с Вашата кандидатура, като например Вашето CV, мотивационно писмо, предпочитания за работа, препоръки, интервюта, резултати от тестове (за пригодност), анализи и др.;
(6) Публично достъпни подходящи данни, като например проверки в съответните публични регистри на конкретна информация, публични акаунти в социални медии и др.;
(7) Може също така да събираме лични данни от трети страни, като професионални агенции за набиране на персонал, референции, бивши работодатели и доставчици на услуги за проверка на миналото, до степента, необходима и разрешена от приложимото законодателство. Освен това може да споделяме лични данни с професионални агенции за подбор на персонал, с които имаме договори, за да ни помогнат в процеса на набиране на персонал. По време на процеса на набиране на персонал може да поискаме различна информация, която да ни помогне да оценим пригодността на кандидата за конкретната позиция.
3.3 Ние съхраняваме личните данни на кандидатите за работа по време на процеса на набиране на персонал и една година след това, за да записваме процеса и да Ви информираме за потенциални нови работни места през това време.

Цел и правно основание за обработка на лични данни по време на процеса на набиране на персонал 
4.1 Целите на обработката на лични данни са следните:
(1) Определяне на годността на кандидатите за съществуващи работни позиции;
(2) Проверка на данните, предоставени от кандидатите (включително проверки на миналото);
(3) Управление на процеса на набиране и информиране на кандидатите за техния напредък;
(4) Изготвяне на оферти за работа и трудови договори в случай на успешно кандидатстване и съдействие при адаптирането;
(5) Предоставяне на помощ при миграция, ако е необходимо (напр. разрешителни за работа и пребиваване);
(6) Информиране на кандидатите за наличните ни позиции за работа;
(7) Защита и прилагане на нашите права и законови задължения;
(8) За бизнес управление и административни цели, като подобряване на набирането на персонал и бизнес практиките;
(9) За да Ви предложим подходяща свободна позиция в бъдеще.
4.2 По време на процеса на набиране на персонал ние обикновено обработваме лични данни като администратор на данни въз основа на следните основания:
(1) Легитимен интерес, например тестове за пригодност, управление на процеси;
(2) Договорна основа, за изготвяне и изпълнение на договори;
(3) Спазване на нашите законови задължения;
(4) Съгласие.

Достъпност и промени в Декларацията за поверителност 
5.1 Тази Декларация за поверителност е достъпна на нашия уебсайт.
5.2 Имаме право едностранно да изменяме тази Декларация за поверителност. Значителни промени ще бъдат съобщени на субектите на данни на уебсайта или по друг начин.
5.3 Промените ще влязат в сила, когато бъдат публикувани или както е посочено в промените.
Публикувано и в сила от: 20 октомври 2023 г.

Contact us

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.