FILTER Privaatsusteatis tööle kandideerijale

Käesolev Privaatsusteatis annab Teile ülevaate, kuidas FILTER GRUPP ettevõtted töötlevad isikuandmeid tööle või praktikakohale kandideerimise protsessis.
Töötaja isikuandmete käitlemise info tehakse Teile kättesaadavaks töölepingu sõlmimisel.
1. Mõisted 
1.1 Filter Grupp ettevõtted/ Meie, mis on käesoleva Privaatsusteatisega hõlmatud: Filter AS (Reg. kood 10078291), Filter Solutions OÜ (Reg. kood 14532752) ja Savery OÜ (Reg. kood 16498048). Teie isikuandmete vastutav töötleja on FILTER AS, kes võib vajadusel kasutada volitatud töötlejaid ja jagada andmeid FILTER GRUPI ettevõtetega või professionaalsete värbamisettevõtetega, kellega Me oleme sõlminud lepingud.
1.2 Teie/ Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
1.3 Leping on Meie ja Teie vahel sõlmitud töö- või praktikakoha leping.
1.4 Privaatsusteatis on käesolev tekst, mis sätestab Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted.
1.5 Veebileht on eelkõige aadressil https://filter.eu asuv veebisait aga ka Filter sotsiaalmeedia leheküljed.

2. Üldine 
2.1 Privaatsusteatis on mõeldud (potentsiaalsetele) töötajatele ja praktika taotlejatele, st kandidaatidele ja annab ülevaate sellest, kuidas Me töötleme kandidaatide isikuandmeid värbamisprotsessis.
2.1 Võime lisateavet töötluse kohta anda ka konkreetses töökuulutuses või värbamisprotsessi käigus, millisel juhul on vastav avaldatud teave siin toodut täiendav ja ülimuslik.
2.4 Privaatsusteatis kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsusteatises nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Meie töötajad ja olulisemad koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Meie valduses olevate isikuandmetega.

3. Värbamisprotsessi käigus töödeldavad isikuandmed 
3.1 Meie või Meie koostööpartnerid võivad kandidaadiga ühendust võtta seoses võimalike tööpakkumistega. Samuti võib kandidaat ise Meile tööle kandideerida.
3.2 Võime värbamisprotsessis muu hulgas koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:
(1) identifitseerimisandmed, nagu nimi, sünniaeg, pilt, isikukood, teovõime, kodakondsus, isikut tõendavate dokumentide üksikasjad, nagu number, nimi, väljaandmisriik, turvaelemendid, aegumistähtajad ja koopiad;
(2) kontaktandmed, nagu aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
(3) Meile või Meie poolt saadetud sõnumid, teated ja muu suhtlus;
(4) tekkivad ja varasemad tööhõiveandmed, näiteks andmed Teie praeguse ja eelmise tööandja kohta, ametikoht ettevõttes jne;
(5) Teie kandidatuuriga seotud andmed, nagu CV, motivatsioonikiri, tööeelistused, soovitajad, intervjuud, (sobivus)testide ja analüüside tulemused jne;
(6) avalikult kättesaadavad asjakohased andmed, nt kontrollid asjakohastes avalikes registrites, et kontrollida konkreetseid andmeid, avalikud sotsiaalmeedia kontod jne;
(7) samuti võime koguda isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, nagu professionaalsed värbamisettevõtted, soovitajad, eelnevad tööandjad ja taustakontrolli teenusepakkujad, niivõrd kui see on konkreetse positsiooni osas vajalik ja kohaldatava õigusega lubatud. Lisaks võime jagada isikuandmeid professionaalsete värbamisettevõtetega, kellega oleme sõlminud lepingud, et aidata Meil värbamisprotsessi läbi viia. Värbamisprotsessi käigus võime küsida erinevat teavet, mis võimaldab Meil hinnata kandidaadi sobivust vastavale ametikohale.
3.3 Säilitame tööle kandideerijate isikuandmeid värbamisprotsessi ajal ja veel aasta pärast värbamisprotsessi, et salvestada värbamisprotsess ja teavitada Teid võimalikest uutest vabadest töökohtadest selle aja jooksul.

4. Värbamisprotsessi ajal isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus 
4.1 Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised:
(1) määrata kindlaks kandidaatide sobivus olemasolevale ametikohale;
(2) kontrollida kandidaadi esitatud andmeid (sealhulgas nt taustakontroll);
(3) juhtida värbamisprotsessi ja hoida kandidaati protsessi edenemisega kursis;
(4) eduka taotluse korral koostada tööpakkumine ja tööleping ning aidata sisseelamisega;
(5) vajadusel abi migratsiooniga (nt töö- ja elamisload);
(6) teavitada kandidaati Meie vabadest ametikohtadest;
(7) kaitsta ja täita Meie õigusi ning juriidilisi kohustusi;
(8) ärijuhtimise ja halduslikel eesmärkidel, nt värbamis- ja äritavade parandamine;
(9) et teha tööpakkumine sobiva vaba ametikoha korral tulevikus.
4.2 Värbamisprotsessis töötleme isikuandmeid vastutava töötlejana üldjuhul järgmistel alustel:
(1) õigustatud huvi, nt sobivustestid, protsessi haldamine;
(2) lepingulisel alusel, lepingu ettevalmistamiseks ja täitmiseks;
(3) Meie juriidiliste kohustuse täitmiseks;
(4) nõusoleku alusel.

5. Privaatsusteate kättesaadavus ja muudatused 
5.1 See Privaatsusteade on kättesaadav Meie Veebilehel.
5.2 Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Privaatsusteatist. Olulistest muutustest teavitame Andmesubjekte Veebilehel või muul viisil.
5.3 Muudatused hakkavad kehtima, kui need on avaldatud või muudatuste juures märgitud ajal.

Avaldatud ja kehtib alates: 20.10.2023

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.